Deze website is eigendom van Groep Infrabo NV.

Contactgegevens en Maatschappelijke zetel:
Groep Infrabo NV
Langstraat 65
2260 Westerlo (Tongerlo)

+32 14 58 50 05
+32 14 59 03 67
info@infrabo.be

Ondernemingsnummer: B.T.W.-B.E.-0424.268.595

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Beperking van aansprakelijkheid.

Groep Infrabo levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Groep Infrabo de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Groep Infrabo kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Groep Infrabo geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Groep Infrabo kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Groep Infrabo verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement R.P.R. Antwerpen afdeling Turnhout bevoegd.

Privacybeleid.

Alle persoonsgegevens die via deze website worden ingezameld zullen door Groep Infrabo worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving voor de bescherming van persoonsgegevens. Persoonsgegevens zullen nooit worden doorgegeven aan derden.

Onverminderd de verplichtingen die op Groep Infrabo rusten op grond van de wetgeving ter bestrijding van witwasoperaties en de financiering van terrorisme en andere dwingende wettelijke bepalingen, zal Groep Infrabo nooit opzettelijk gegevens waaruit uw identiteit kan worden afgeleid onthullen aan derden, met inbegrip van uw e-mailadres, zonder uw voorafgaandelijke instemming.

U heeft het recht om geïnformeerd te worden over uw persoonsgegevens die door Groep Infrabo worden verwerkt en om de rechtzetting of verwijdering van enige onjuiste, onvolledige of irrelevante gegevens te vragen. U kan dit recht uitoefenen door de verzending van een schriftelijk verzoek, gedagtekend en ondertekend, met een kopie van beide zijden van uw identiteitskaart in bijlage.

Het gebruik van cookies.

Deze website gebruikt cookies, uitsluitend met het oogmerk om uw gebruik van de webiste te vereenvoudigen en om statistische gegevens met betrekking tot het gebruik van de website te verzamelen. Dit laat ons toe om de trafiek van ons domein te analyseren en de website van Groep Infrabo te verbeteren. Cookies worden nooit door ons gebruikt voor advertentiedoeleinden.